Reconstructing Fortschrittsiedlung Launsdorf


  array: Array ( [0] => 2018 [1] => 2019 [2] => 2020 [3] => 2021 [4] => 2028 [5] => 2027 [6] => 2026 [7] => 2025 [8] => 2024 [9] => 2022 )
  Reconstructing Fortschrittsiedlung Launsdorf
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2023/03/1-1.jpg
  2018
  Reconstructing Fortschrittsiedlung Launsdorf
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2023/03/2.jpg
  2019
  Reconstructing Fortschrittsiedlung Launsdorf
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2023/03/3.jpg
  2020
  Reconstructing Fortschrittsiedlung Launsdorf
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2023/03/4.jpg
  2021
  Reconstructing Fortschrittsiedlung Launsdorf
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2023/03/10.jpg
  2028
  Reconstructing Fortschrittsiedlung Launsdorf
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2023/03/9.jpg
  2027
  Reconstructing Fortschrittsiedlung Launsdorf
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2023/03/8.jpg
  2026
  Reconstructing Fortschrittsiedlung Launsdorf
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2023/03/7.jpg
  2025
  Reconstructing Fortschrittsiedlung Launsdorf
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2023/03/6.jpg
  2024
  Reconstructing Fortschrittsiedlung Launsdorf
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2023/03/5.jpg
  2022

  Wohnhausanlage Engerthstraße 257a, 1020 Wien


  array: Array ( [0] => 2005 [1] => 2006 [2] => 2007 [3] => 2008 [4] => 2009 [5] => 2014 )
  Aktuelles Projekt: Wohnhausanlage Engerthstraße 257a, 1020 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2023/03/aktuelle-projekte-Wohnhausanlage-Engerthstrasse-257a-1020-Wien-1.jpg
  2005
  Aktuelles Projekt: Wohnhausanlage Engerthstraße 257a, 1020 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2023/03/aktuelle-projekte-Wohnhausanlage-Engerthstrasse-257a-1020-Wien-2.jpg
  2006
  Aktuelles Projekt: Wohnhausanlage Engerthstraße 257a, 1020 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2023/03/aktuelle-projekte-Wohnhausanlage-Engerthstrasse-257a-1020-Wien-3.jpg
  2007
  Aktuelles Projekt: Wohnhausanlage Engerthstraße 257a, 1020 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2023/03/aktuelle-projekte-Wohnhausanlage-Engerthstrasse-257a-1020-Wien-4.jpg
  2008
  Aktuelles Projekt: Wohnhausanlage Engerthstraße 257a, 1020 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2023/03/aktuelle-projekte-Wohnhausanlage-Engerthstrasse-257a-1020-Wien-5-scaled.jpg
  2009
  3d Ansicht Fertigteilfassade
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2023/03/3d-Ansicht-Fertigteilfassade.png
  2014

  A10 Tauern Autobahn, Instandsetzung Bereich Rothenwand


  array: Array ( [0] => 1994 [1] => 1995 [2] => 1996 [3] => 1997 )
  Aktuelles Projekt: A10 Tauern Autobahn, Instandsetzung Bereich Rothenwand
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2023/03/aktuelle-projekte-A10-Ankerwand-Rothenwand-1-scaled.jpg
  1994
  Aktuelles Projekt: A10 Tauern Autobahn, Instandsetzung Bereich Rothenwand
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2023/03/aktuelle-projekte-A10-Ankerwand-Rothenwand-2-scaled.jpg
  1995
  Aktuelles Projekt: A10 Tauern Autobahn, Instandsetzung Bereich Rothenwand
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2023/03/aktuelle-projekte-A10-Ankerwand-Rothenwand-3-scaled.jpg
  1996
  Aktuelles Projekt: A10 Tauern Autobahn, Instandsetzung Bereich Rothenwand
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2023/03/aktuelle-projekte-A10-Ankerwand-Rothenwand-4-scaled.jpg
  1997

  Bezirksgericht Favoriten


  array: Array ( [0] => 1999 [1] => 2000 [2] => 2001 [3] => 2002 [4] => 2003 )
  Aktuelles Projekt: Bezirksgericht Favoriten
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2023/03/aktuelle-projekte-Bezirksgericht-Favoriten-1-scaled.jpg
  1999
  Aktuelles Projekt: Bezirksgericht Favoriten
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2023/03/aktuelle-projekte-Bezirksgericht-Favoriten-2.jpeg
  2000
  Aktuelles Projekt: Bezirksgericht Favoriten
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2023/03/aktuelle-projekte-Bezirksgericht-Favoriten-3.jpg
  2001
  Aktuelles Projekt: Bezirksgericht Favoriten
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2023/03/aktuelle-projekte-Bezirksgericht-Favoriten-4-scaled.jpg
  2002
  Aktuelles Projekt: Bezirksgericht Favoriten
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2023/03/aktuelle-projekte-Bezirksgericht-Favoriten-5-scaled.jpg
  2003

  Pflegeheim CS Kalksburg


  array: Array ( [0] => 1989 [1] => 1479 [2] => 1480 [3] => 1990 [4] => 1991 [5] => 1992 [6] => 1993 )
  Aktuelles Projekt: Pflegeheim CS Kalksburg 1230 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2023/03/aktuelle-projekte-pflegeheim-cs-Kalksburg-Bild-1.png
  1989
  Aktuelles Projekt: Pflegeheim CS Kalksburg 1230 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/04/aktuelle-projekte-pflegeheim-cs-Kalksburg-scaled.jpg
  1479
  Aktuelles Projekt: Pflegeheim CS Kalksburg 1230 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/04/aktuelle-projekte-pflegeheim-cs-Kalksburg-2-scaled.jpg
  1480
  Aktuelles Projekt: Pflegeheim CS Kalksburg 1230 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2023/03/aktuelle-projekte-pflegeheim-cs-Kalksburg-Bild-2-scaled.jpg
  1990
  Aktuelles Projekt: Pflegeheim CS Kalksburg 1230 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2023/03/aktuelle-projekte-pflegeheim-cs-Kalksburg-Bild-3.jpg
  1991
  Aktuelles Projekt: Pflegeheim CS Kalksburg 1230 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2023/03/aktuelle-projekte-pflegeheim-cs-Kalksburg-Bild-4-scaled.jpg
  1992
  Aktuelles Projekt: Pflegeheim CS Kalksburg 1230 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2023/03/aktuelle-projekte-pflegeheim-cs-Kalksburg-Bild-5-scaled.jpg
  1993

  Konstanziagasse 2-8


  array: Array ( [0] => 1531 [1] => 1530 [2] => 1094 [3] => 1531 [4] => 1533 [5] => 1526 [6] => 1529 )
  Referenz: Konstanziagasse 2-8 1220 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/hochbau-haider-co-konstanziagasse-wien-referenz-projekt.jpg
  1531
  Referenz: Konstanziagasse 2-8 1220 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/hochbau-projekt-haider-co-konstanziagasse-wien.jpg
  1530
  Referenz: Konstanziagasse 2-8 1220 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/09/hochbau-konstanziagasse-04-scaled.jpg
  1094
  Referenz: Konstanziagasse 2-8 1220 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/hochbau-haider-co-konstanziagasse-wien-referenz-projekt.jpg
  1531
  Referenz: Konstanziagasse 2-8 1220 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/hochbau-haider-co-konstanziagasse-wien-referenz-projekt-2.jpg
  1533
  Referenz: Konstanziagasse 2-8 1220 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/hochbau-haider-co-wien-konstanziagasse.jpg
  1526
  Referenz: Konstanziagasse 2-8 1220 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/hochbau-haider-co-oesterreich-wien-konstanziagasse.jpg
  1529

  Neubau Bürogebäude Wernberg


  array: Array ( [0] => 1534 [1] => 1534 [2] => 1535 [3] => 1536 )
  Referenz: Neubau Bürogebäude Wernberg
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/bautraeger-haider-co-neubau-buerogebaeude-wernberg_zentrale.jpeg
  1534
  Referenz: Neubau Bürogebäude Wernberg
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/bautraeger-haider-co-neubau-buerogebaeude-wernberg_zentrale.jpeg
  1534
  Referenz: Neubau Bürogebäude Wernberg
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/bautraeger-haider-co-neubau-buerogebaeude-wernberg-Flugdach49.jpg
  1535
  Referenz: Neubau Bürogebäude Wernberg
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/bautraeger-haider-co-neubau-buerogebaeude-wernberg-Flugdach50.jpg
  1536

  A02-INB ÜF Baden–Bad Vöslau-BL


  array: Array ( [0] => 749 [1] => 748 [2] => 747 [3] => 746 [4] => 745 [5] => 744 )
  Aktuelles Projekt: A02-INB ÜF Baden–Bad Vöslau-BL 2500 Baden
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haiderbau-tiefbau-bad-voeslau-scaled.jpg
  749
  Aktuelles Projekt: A02-INB ÜF Baden–Bad Vöslau-BL 2500 Baden
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haiderbau-tiefbau-bad-voeslau-5-scaled.jpg
  748
  Aktuelles Projekt: A02-INB ÜF Baden–Bad Vöslau-BL 2500 Baden
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haiderbau-tiefbau-bad-voeslau-4-scaled.jpg
  747
  Aktuelles Projekt: A02-INB ÜF Baden–Bad Vöslau-BL 2500 Baden
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haiderbau-tiefbau-bad-voeslau-3-scaled.jpg
  746
  Aktuelles Projekt: A02-INB ÜF Baden–Bad Vöslau-BL 2500 Baden
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haiderbau-tiefbau-bad-voeslau-2-scaled.jpg
  745
  Aktuelles Projekt: A02-INB ÜF Baden–Bad Vöslau-BL 2500 Baden
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haiderbau-tiefbau-bad-voeslau-1-scaled.jpg
  744

  A07 INS+LSA M9 Talübergang Treffling


  array: Array ( [0] => 1239 [1] => [2] => 1240 [3] => 1233 [4] => 1232 [5] => 1236 [6] => 1253 )
  Aktuelles Projekt: A07 INS+LSA M9 Talübergang Treffling 4209 Treffling
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haider-bau-tiefbau-treffling-3-1-scaled.jpg
  1239
  Aktuelles Projekt: A07 INS+LSA M9 Talübergang Treffling 4209 Treffling
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haider-bau-tiefbau-treffling-2-1-scaled.jpg
  1240
  Aktuelles Projekt: A07 INS+LSA M9 Talübergang Treffling 4209 Treffling
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haider-bau-tiefbau-treffling-1-scaled.jpg
  1233
  Aktuelles Projekt: A07 INS+LSA M9 Talübergang Treffling 4209 Treffling
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haider-bau-tiefbau-treffling-6-scaled.jpg
  1232
  Aktuelles Projekt: A07 INS+LSA M9 Talübergang Treffling 4209 Treffling
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haider-bau-tiefbau-treffling-4-scaled.jpg
  1236
  Aktuelles Projekt: A07 INS+LSA M9 Talübergang Treffling 4209 Treffling
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haider-bau-tiefbau-treffling-5-1-scaled.jpg
  1253

  A3 INSB Hornstein – Knoten Eisenstadt, km 29,00 – 37,99


  array: Array ( [0] => 966 [1] => 733 [2] => 734 [3] => 735 [4] => 736 [5] => 732 )
  Aktuelles Projekt: A3 INSB Hornstein – Knoten Eisenstadt, km 29,00 – 37,99 Hornstein/Eisenstadt -> Eisenstadt Umgebung -> Burgenland
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/08/aktuelle-projekte-tiefbau-haider-bau-hornstein-eisenstadt-6-scaled.jpg
  966
  Aktuelles Projekt: A3 INSB Hornstein – Knoten Eisenstadt, km 29,00 – 37,99 Hornstein/Eisenstadt -> Eisenstadt Umgebung -> Burgenland
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-tiefbau-haider-bau-hornstein-eisenstadt-2-scaled.jpg
  733
  Aktuelles Projekt: A3 INSB Hornstein – Knoten Eisenstadt, km 29,00 – 37,99 Hornstein/Eisenstadt -> Eisenstadt Umgebung -> Burgenland
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-tiefbau-haider-bau-hornstein-eisenstadt-3-scaled.jpg
  734
  Aktuelles Projekt: A3 INSB Hornstein – Knoten Eisenstadt, km 29,00 – 37,99 Hornstein/Eisenstadt -> Eisenstadt Umgebung -> Burgenland
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-tiefbau-haider-bau-hornstein-eisenstadt-4-scaled.jpg
  735
  Aktuelles Projekt: A3 INSB Hornstein – Knoten Eisenstadt, km 29,00 – 37,99 Hornstein/Eisenstadt -> Eisenstadt Umgebung -> Burgenland
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-tiefbau-haider-bau-hornstein-eisenstadt-5-scaled.jpg
  736
  Aktuelles Projekt: A3 INSB Hornstein – Knoten Eisenstadt, km 29,00 – 37,99 Hornstein/Eisenstadt -> Eisenstadt Umgebung -> Burgenland
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-tiefbau-haider-bau-hornstein-eisenstadt-1-scaled.jpg
  732

  ETZ Süßenbrunn


  array: Array ( [0] => 726 [1] => 725 [2] => 724 [3] => 1537 [4] => 1538 [5] => 1539 )
  Aktuelles Projekt: ETZ Süßenbrunn 1220 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haider-bau-hochbau-etz-suessenbrunn-3-scaled.jpg
  726
  Aktuelles Projekt: ETZ Süßenbrunn 1220 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haider-bau-hochbau-etz-suessenbrunn-2-scaled.jpg
  725
  Aktuelles Projekt: ETZ Süßenbrunn 1220 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haider-bau-hochbau-etz-suessenbrunn-1-scaled.jpg
  724
  Aktuelles Projekt: ETZ Süßenbrunn 1220 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/aktuelle-projekte-haider-bau-hochbau-etz-suessenbrunn-4-scaled.jpg.jpg
  1537
  Aktuelles Projekt: ETZ Süßenbrunn 1220 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/aktuelle-projekte-haider-bau-hochbau-etz-suessenbrunn-5-scaled.jpg.jpg
  1538
  Aktuelles Projekt: ETZ Süßenbrunn 1220 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/aktuelle-projekte-haider-bau-hochbau-etz-suessenbrunn-6-scaled.jpg.jpg
  1539

  BOKU Wasserbaulabor


  array: Array ( [0] => 721 [1] => 971 [2] => 722 [3] => 720 [4] => 970 [5] => 972 )
  Aktuelles Projekt: BOKU Wasserbaulabor 1200 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haider-bau-hochbau-boku-wasserbaulabor-2-scaled.jpg
  721
  Aktuelles Projekt: BOKU Wasserbaulabor 1200 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/08/aktuelle-projekte-haider-bau-hochbau-boku-wasserbaulabor-5-scaled-1-scaled.jpg
  971
  Aktuelles Projekt: BOKU Wasserbaulabor 1200 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haider-bau-hochbau-boku-wasserbaulabor-3-scaled.jpg
  722
  Aktuelles Projekt: BOKU Wasserbaulabor 1200 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haider-bau-hochbau-boku-wasserbaulabor-1-scaled.jpg
  720
  Aktuelles Projekt: BOKU Wasserbaulabor 1200 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/08/aktuelle-projekte-haider-bau-hochbau-boku-wasserbaulabor-4-scaled-1-scaled.jpg
  970
  Aktuelles Projekt: BOKU Wasserbaulabor 1200 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/08/aktuelle-projekte-haider-bau-hochbau-boku-wasserbaulabor-6-scaled-1-scaled.jpg
  972

  WA Seestadt Aspern- am Seebogen


  array: Array ( [0] => 715 [1] => 716 [2] => 717 [3] => 714 [4] => 713 [5] => 968 )
  Aktuelles Projekt: WA Seestadt Aspern- am Seebogen 1200 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haider-bau-hochbau-seestadt-aspern-3-scaled.jpg
  715
  Aktuelles Projekt: WA Seestadt Aspern- am Seebogen 1200 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haider-bau-hochbau-seestadt-aspern-4-scaled.jpg
  716
  Aktuelles Projekt: WA Seestadt Aspern- am Seebogen 1200 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haider-bau-hochbau-seestadt-aspern-5-scaled.jpg
  717
  Aktuelles Projekt: WA Seestadt Aspern- am Seebogen 1200 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haider-bau-hochbau-seestadt-aspern-2-scaled.jpg
  714
  Aktuelles Projekt: WA Seestadt Aspern- am Seebogen 1200 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haider-bau-hochbau-seestadt-aspern-1-scaled.jpg
  713
  Aktuelles Projekt: WA Seestadt Aspern- am Seebogen 1200 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/08/aktuelle-projekte-haider-bau-hochbau-seestadt-aspern-6-scaled.jpg
  968

  Franziskanerkonvent Fassadensanierung – Bauphase 1, 2 und 3 (Wirtschaftshof)


  array: Array ( [0] => 1247 [1] => 1248 [2] => 1249 [3] => 1250 [4] => 1251 [5] => 1252 )
  Aktuelles Projekt: Franziskanerkonvent Fassadensanierung – Bauphase 1, 2 und 3 (Wirtschaftshof) 1010 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/10/1_haiderbau-franziskanerkonvent-fassadensanierung-scaled.jpg
  1247
  Aktuelles Projekt: Franziskanerkonvent Fassadensanierung – Bauphase 1, 2 und 3 (Wirtschaftshof) 1010 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/10/2_haiderbau-franziskanerkonvent-fassadensanierung-scaled.jpg
  1248
  Aktuelles Projekt: Franziskanerkonvent Fassadensanierung – Bauphase 1, 2 und 3 (Wirtschaftshof) 1010 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/10/3_haiderbau-franziskanerkonvent-fassadensanierung-scaled.jpg
  1249
  Aktuelles Projekt: Franziskanerkonvent Fassadensanierung – Bauphase 1, 2 und 3 (Wirtschaftshof) 1010 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/10/4_haiderbau-franziskanerkonvent-fassadensanierung-scaled.jpg
  1250
  Aktuelles Projekt: Franziskanerkonvent Fassadensanierung – Bauphase 1, 2 und 3 (Wirtschaftshof) 1010 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/10/5_haiderbau-franziskanerkonvent-fassadensanierung-scaled.jpg
  1251
  Aktuelles Projekt: Franziskanerkonvent Fassadensanierung – Bauphase 1, 2 und 3 (Wirtschaftshof) 1010 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/10/6_haiderbau-franziskanerkonvent-fassadensanierung-scaled.jpg
  1252

  WA Geiselbergstraße 44+48, Haufgasse 34


  array: Array ( [0] => 1241 [1] => 1242 [2] => 1243 [3] => 1244 [4] => 1245 [5] => 1246 )
  Referenz: WA Geiselbergstraße 44+48, Haufgasse 34 1110 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/01_haiderbau-geselbergstrasse-44-48-scaled.jpg
  1241
  Referenz: WA Geiselbergstraße 44+48, Haufgasse 34 1110 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/02_haiderbau-geselbergstrasse-44-48-scaled.jpg
  1242
  Referenz: WA Geiselbergstraße 44+48, Haufgasse 34 1110 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/03_haiderbau-geselbergstrasse-44-48-scaled.jpg
  1243
  Referenz: WA Geiselbergstraße 44+48, Haufgasse 34 1110 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/04_haiderbau-geselbergstrasse-44-48-scaled.jpg
  1244
  Referenz: WA Geiselbergstraße 44+48, Haufgasse 34 1110 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/05_haiderbau-geselbergstrasse-44-48-scaled.jpg
  1245
  Referenz: WA Geiselbergstraße 44+48, Haufgasse 34 1110 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/06_haiderbau-geselbergstrasse-44-48-scaled.jpg
  1246

  Habsburgergasse 12 – Innenhofsanierung


  array: Array ( [0] => 674 [1] => 1051 [2] => 1050 [3] => 1049 [4] => 1048 [5] => 1047 )
  Referenz: Habsburgergasse 12 – Innenhofsanierung 1010 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/referenzen-fassaden-denkmalpflege-haider-bau-habsburgergasse-innenhof.jpeg
  674
  Referenz: Habsburgergasse 12 – Innenhofsanierung 1010 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/referenzen-fassaden-haiderbau-habsburgergasse-5.jpeg
  1051
  Referenz: Habsburgergasse 12 – Innenhofsanierung 1010 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/referenzen-fassaden-haiderbau-habsburgergasse-4.jpeg
  1050
  Referenz: Habsburgergasse 12 – Innenhofsanierung 1010 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/referenzen-fassaden-haiderbau-habsburgergasse-3.jpeg
  1049
  Referenz: Habsburgergasse 12 – Innenhofsanierung 1010 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/referenzen-fassaden-haiderbau-habsburgergasse-2.jpeg
  1048
  Referenz: Habsburgergasse 12 – Innenhofsanierung 1010 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/referenzen-fassaden-haiderbau-habsburgergasse-1.jpeg
  1047

  TU Paniglgasse 12


  array: Array ( [0] => 672 [1] => 1046 [2] => 1045 [3] => 1044 [4] => 1043 [5] => 1042 )
  Referenz: TU Paniglgasse 12 1040 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/referenzen-fassaden-haider-bau-paniglgasse-scaled.jpg
  672
  Referenz: TU Paniglgasse 12 1040 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/referenzen-haiderbau-fassaden-paniglgasse-5-scaled.jpg
  1046
  Referenz: TU Paniglgasse 12 1040 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/referenzen-haiderbau-fassaden-paniglgasse-4-scaled.jpg
  1045
  Referenz: TU Paniglgasse 12 1040 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/referenzen-haiderbau-fassaden-paniglgasse-3-scaled.jpg
  1044
  Referenz: TU Paniglgasse 12 1040 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/referenzen-haiderbau-fassaden-paniglgasse-2-scaled.jpg
  1043
  Referenz: TU Paniglgasse 12 1040 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/referenzen-haiderbau-fassaden-paniglgasse-1-scaled.jpg
  1042

  TU Karlsgasse 11


  array: Array ( [0] => 670 [1] => 1041 [2] => 1037 [3] => 1038 [4] => 1039 [5] => 1040 )
  Referenz: TU Karlsgasse 11 1040 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/referenzen-fassaden-haider-bau-karlsgasse-scaled.jpg
  670
  Referenz: TU Karlsgasse 11 1040 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/referenzen-fassade-haiderbau-karlsgasse11-5-scaled.jpg
  1041
  Referenz: TU Karlsgasse 11 1040 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/referenzen-fassade-haiderbau-karlsgasse11-1-scaled.jpg
  1037
  Referenz: TU Karlsgasse 11 1040 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/referenzen-fassade-haiderbau-karlsgasse11-2-scaled.jpg
  1038
  Referenz: TU Karlsgasse 11 1040 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/referenzen-fassade-haiderbau-karlsgasse11-3-scaled.jpg
  1039
  Referenz: TU Karlsgasse 11 1040 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/referenzen-fassade-haiderbau-karlsgasse11-4-scaled.jpg
  1040

  Schloss Marchegg


  array: Array ( [0] => 687 [1] => 1540 [2] => 691 [3] => 690 [4] => 689 [5] => 688 )
  Aktuelles Projekt: Schloss Marchegg 2293 Marchegg
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haider-bau-fassaden-sanierung-marchegg-scaled.jpg
  687
  Aktuelles Projekt: Schloss Marchegg 2293 Marchegg
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/aktuelle-projekte-haider-bau-fassaden-sanierung-marchegg-schlossplatz-5-scaled-1.jpg
  1540
  Aktuelles Projekt: Schloss Marchegg 2293 Marchegg
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haider-bau-fassaden-sanierung-marchegg-schlossplatz-scaled.jpg
  691
  Aktuelles Projekt: Schloss Marchegg 2293 Marchegg
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haider-bau-fassaden-sanierung-marchegg-schlossplatz-4-scaled.jpg
  690
  Aktuelles Projekt: Schloss Marchegg 2293 Marchegg
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haider-bau-fassaden-sanierung-marchegg-schlossplatz-3-scaled.jpg
  689
  Aktuelles Projekt: Schloss Marchegg 2293 Marchegg
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haider-bau-fassaden-sanierung-marchegg-schlossplatz-2-scaled.jpg
  688

  Wienerwaldgymnasium Tullnerbach


  array: Array ( [0] => 1090 [1] => 1089 )
  Aktuelles Projekt: Wienerwaldgymnasium Tullnerbach 3013 Tullnerbach-Lawies
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/09/aktuelle-projekte-dach-wienerwald1-scaled.jpg
  1090
  Aktuelles Projekt: Wienerwaldgymnasium Tullnerbach 3013 Tullnerbach-Lawies
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/09/aktuelle-projekte-dach-wienerwald-scaled.jpg
  1089

  Medizinische Universität Himberg


  array: Array ( [0] => 709 [1] => 710 [2] => 708 [3] => 707 [4] => 706 )
  Aktuelles Projekt: Medizinische Universität Himberg 2325 Himberg bei Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haider-bau-dach-medizinische-universitaet-himberg-4.jpg
  709
  Aktuelles Projekt: Medizinische Universität Himberg 2325 Himberg bei Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haider-bau-dach-medizinische-universitaet-himberg-5.jpg
  710
  Aktuelles Projekt: Medizinische Universität Himberg 2325 Himberg bei Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haider-bau-dach-medizinische-universitaet-himberg-3.jpg
  708
  Aktuelles Projekt: Medizinische Universität Himberg 2325 Himberg bei Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haider-bau-dach-medizinische-universitaet-himberg-2.jpg
  707
  Aktuelles Projekt: Medizinische Universität Himberg 2325 Himberg bei Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haider-bau-dach-medizinische-universitaet-himberg-1.jpg
  706

  Bundesrealgymnasium Mödling


  array: Array ( [0] => 702 [1] => 703 [2] => 704 )
  Aktuelles Projekt: Bundesrealgymnasium Mödling 2340 Mödling
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haider-bau-dach-bundesrealgymnasium-moedling-1.jpg
  702
  Aktuelles Projekt: Bundesrealgymnasium Mödling 2340 Mödling
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haider-bau-dach-bundesrealgymnasium-moedling-2.jpg
  703
  Aktuelles Projekt: Bundesrealgymnasium Mödling 2340 Mödling
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/aktuelle-projekte-haider-bau-dach-bundesrealgymnasium-moedling-3.jpg
  704

  WA Reitschulweg


  array: Array ( [0] => 1102 [1] => 1097 [2] => 1098 [3] => 1099 [4] => 1100 [5] => 1101 )
  Aktuelles Projekt: WA Reitschulweg 9241 Wernberg
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/09/referenzen_reitschulweg-01-scaled.jpg
  1102
  Aktuelles Projekt: WA Reitschulweg 9241 Wernberg
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/09/referenzen_reitschulweg-02-scaled.jpg
  1097
  Aktuelles Projekt: WA Reitschulweg 9241 Wernberg
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/09/referenzen_reitschulweg-03-scaled.jpg
  1098
  Aktuelles Projekt: WA Reitschulweg 9241 Wernberg
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/09/referenzen_reitschulweg-04-scaled.jpg
  1099
  Aktuelles Projekt: WA Reitschulweg 9241 Wernberg
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/09/referenzen_reitschulweg-05-scaled.jpg
  1100
  Aktuelles Projekt: WA Reitschulweg 9241 Wernberg
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/09/referenzen_reitschulweg-06-scaled.jpg
  1101

  A09 Pyhrn Autobahn Selzthal Tunnel


  array: Array ( [0] => 645 [1] => 1542 [2] => 1541 )
  Aktuelles Projekt: A09 Pyhrn Autobahn Selzthal Tunnel 8900 Selzthal
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/referenzen-tiefbau-ingenieurbau-haider-bau-tunnel-selzthal-scaled.jpg
  645
  Aktuelles Projekt: A09 Pyhrn Autobahn Selzthal Tunnel 8900 Selzthal
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-tiefbau-ingenieurbau-haider-bau-tunnel-selzthal-3-scaled-1.jpg
  1542
  Aktuelles Projekt: A09 Pyhrn Autobahn Selzthal Tunnel 8900 Selzthal
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-tiefbau-ingenieurbau-haider-bau-tunnel-selzthal-2-scaled-1.jpg
  1541

  A3 Grünbrücke Müllendorf


  array: Array ( [0] => 646 [1] => 1543 [2] => 1544 )
  Aktuelles Projekt: A3 Grünbrücke Müllendorf 7052 Müllendorf
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/referenzen-tiefbau-ingenieurbau-haider-bau-gruenbruecke-muellendorf.jpg
  646
  Aktuelles Projekt: A3 Grünbrücke Müllendorf 7052 Müllendorf
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-tiefbau-ingenieurbau-haider-bau-gruenbruecke-muellendorf-2.jpg
  1543
  Aktuelles Projekt: A3 Grünbrücke Müllendorf 7052 Müllendorf
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-tiefbau-ingenieurbau-haider-bau-gruenbruecke-muellendorf-3.jpg
  1544

  ARGE A9 Tunnelkette Klaus


  array: Array ( [0] => 647 [1] => 1547 [2] => 1546 [3] => 1545 )
  Aktuelles Projekt: ARGE A9 Tunnelkette Klaus 4564 Klaus an der Pyhrnbahn
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/referenzen-tiefbau-ingenieurbau-haider-bau-tunnelkette-klaus-scaled.jpg
  647
  Aktuelles Projekt: ARGE A9 Tunnelkette Klaus 4564 Klaus an der Pyhrnbahn
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-tiefbau-ingenieurbau-haider-bau-tunnelkette-klaus-scaled-4.jpg
  1547
  Aktuelles Projekt: ARGE A9 Tunnelkette Klaus 4564 Klaus an der Pyhrnbahn
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-tiefbau-ingenieurbau-haider-bau-tunnelkette-klaus-scaled-3.jpg
  1546
  Aktuelles Projekt: ARGE A9 Tunnelkette Klaus 4564 Klaus an der Pyhrnbahn
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-tiefbau-ingenieurbau-haider-bau-tunnelkette-klaus-scaled-2.jpg
  1545

  ARGE A10 INS Ankerwand Pirkeggen – STM Gries


  array: Array ( [0] => 648 [1] => 1550 [2] => 1549 [3] => 1548 )
  Aktuelles Projekt: ARGE A10 INS Ankerwand Pirkeggen – STM Gries Pirkeggen -> Kärnten, Gries -> Salzburg
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/referenzen-tiefbau-ingenieurbau-haider-bau-pireggen-ankerwand.jpg
  648
  Aktuelles Projekt: ARGE A10 INS Ankerwand Pirkeggen – STM Gries Pirkeggen -> Kärnten, Gries -> Salzburg
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-tiefbau-ingenieurbau-haider-bau-pireggen-ankerwand-4.jpg
  1550
  Aktuelles Projekt: ARGE A10 INS Ankerwand Pirkeggen – STM Gries Pirkeggen -> Kärnten, Gries -> Salzburg
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-tiefbau-ingenieurbau-haider-bau-pireggen-ankerwand-3.jpg
  1549
  Aktuelles Projekt: ARGE A10 INS Ankerwand Pirkeggen – STM Gries Pirkeggen -> Kärnten, Gries -> Salzburg
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-tiefbau-ingenieurbau-haider-bau-pireggen-ankerwand-2.jpg
  1548

  WA Gersthoferstraße 74-76


  array: Array ( [0] => 640 [1] => 1553 [2] => 1552 [3] => 1551 )
  Aktuelles Projekt: WA Gersthoferstraße 74-76 1180 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/referenzen-hochbau-revitalisierung-haider-bau-gersthoferstrasse.jpg.jpg
  640
  Aktuelles Projekt: WA Gersthoferstraße 74-76 1180 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-hochbau-revitalisierung-haider-bau-gersthoferstrasse-4.jpg
  1553
  Aktuelles Projekt: WA Gersthoferstraße 74-76 1180 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-hochbau-revitalisierung-haider-bau-gersthoferstrasse-3.jpg
  1552
  Aktuelles Projekt: WA Gersthoferstraße 74-76 1180 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-hochbau-revitalisierung-haider-bau-gersthoferstrasse-2.jpg
  1551

  TU Wien, Sanierung und Erweiterung Science Center Obj. 214


  array: Array ( [0] => 641 [1] => 1556 [2] => 1555 [3] => 1554 )
  Aktuelles Projekt: TU Wien, Sanierung und Erweiterung Science Center Obj. 214 1030 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/referenzen-hochbau-revitalisierung-haider-bau-tu-wien-science-center.jpg.jpg
  641
  Aktuelles Projekt: TU Wien, Sanierung und Erweiterung Science Center Obj. 214 1030 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-hochbau-revitalisierung-haider-bau-tu-wien-science-center-4.jpg
  1556
  Aktuelles Projekt: TU Wien, Sanierung und Erweiterung Science Center Obj. 214 1030 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-hochbau-revitalisierung-haider-bau-tu-wien-science-center-3.jpg
  1555
  Aktuelles Projekt: TU Wien, Sanierung und Erweiterung Science Center Obj. 214 1030 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-hochbau-revitalisierung-haider-bau-tu-wien-science-center-2.jpg
  1554

  TU Wien Arsenal II Laborkonzentration


  array: Array ( [0] => 1558 [1] => 1559 [2] => 1560 [3] => 1561 [4] => 1562 )
  Aktuelles Projekt: TU Wien Arsenal II Laborkonzentration 1030 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-hochbau-revitalisierung-haider-bau-tu-wien-arsenal-II-laborkonzentration.jpg
  1558
  Aktuelles Projekt: TU Wien Arsenal II Laborkonzentration 1030 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-hochbau-revitalisierung-haider-bau-tu-wien-arsenal-II-laborkonzentration-2.jpg
  1559
  Aktuelles Projekt: TU Wien Arsenal II Laborkonzentration 1030 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-hochbau-revitalisierung-haider-bau-tu-wien-arsenal-II-laborkonzentration-3.jpg
  1560
  Aktuelles Projekt: TU Wien Arsenal II Laborkonzentration 1030 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-hochbau-revitalisierung-haider-bau-tu-wien-arsenal-II-laborkonzentration-4.jpg
  1561
  Aktuelles Projekt: TU Wien Arsenal II Laborkonzentration 1030 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-hochbau-revitalisierung-haider-bau-tu-wien-arsenal-II-laborkonzentration-5.jpg
  1562

  ARGE Bildungsquartier Seestadt Aspern


  array: Array ( [0] => 643 [1] => 1564 [2] => 1565 [3] => 1566 )
  Aktuelles Projekt: ARGE Bildungsquartier Seestadt Aspern 1220 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/referenzen-hochbau-revitalisierung-haider-bau-bildungscampus-seestadt.jpg
  643
  Aktuelles Projekt: ARGE Bildungsquartier Seestadt Aspern 1220 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-hochbau-revitalisierung-haider-bau-bildungscampus-seestadt-2.jpg
  1564
  Aktuelles Projekt: ARGE Bildungsquartier Seestadt Aspern 1220 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-hochbau-revitalisierung-haider-bau-bildungscampus-seestadt-3.jpg
  1565
  Aktuelles Projekt: ARGE Bildungsquartier Seestadt Aspern 1220 Wien
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-hochbau-revitalisierung-haider-bau-bildungscampus-seestadt-4.jpg
  1566

  ARGE Justizzentrum Eisenstadt


  array: Array ( [0] => 644 [1] => 1567 [2] => 1568 [3] => 1569 [4] => 1570 )
  Aktuelles Projekt: ARGE Justizzentrum Eisenstadt 7000 Eisenstadt
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/referenzen-hochbau-revitalisierung-haider-bau-justizzentrum-eisenstadt.jpg
  644
  Aktuelles Projekt: ARGE Justizzentrum Eisenstadt 7000 Eisenstadt
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-hochbau-revitalisierung-haider-bau-justizzentrum-eisenstadt-2.jpg
  1567
  Aktuelles Projekt: ARGE Justizzentrum Eisenstadt 7000 Eisenstadt
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-hochbau-revitalisierung-haider-bau-justizzentrum-eisenstadt-3.jpg
  1568
  Aktuelles Projekt: ARGE Justizzentrum Eisenstadt 7000 Eisenstadt
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-hochbau-revitalisierung-haider-bau-justizzentrum-eisenstadt-4.jpg
  1569
  Aktuelles Projekt: ARGE Justizzentrum Eisenstadt 7000 Eisenstadt
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-hochbau-revitalisierung-haider-bau-justizzentrum-eisenstadt-5.jpg
  1570

  Bildungscampus Neustift


  array: Array ( [0] => 650 [1] => 1571 )
  Aktuelles Projekt: Bildungscampus Neustift 6167 Neustift im Stubaital
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/referenzen-dachdecker-spengler-haider-bau-neustift-bildungscampus-scaled.jpg
  650
  Aktuelles Projekt: Bildungscampus Neustift 6167 Neustift im Stubaital
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-dachdecker-spengler-haider-bau-neustift-bildungscampus-scaled-2.jpg
  1571

  Franz-Jonas-Straße


  array: Array ( [0] => 651 [1] => 1572 [2] => 1573 [3] => 1574 )
  Aktuelles Projekt: Franz-Jonas-Straße 9500 Villach
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/referenzen-dachdecker-spengler-haider-bau-franz-jonas-strasse-scaled.jpg
  651
  Aktuelles Projekt: Franz-Jonas-Straße 9500 Villach
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-dachdecker-spengler-haider-bau-franz-jonas-strasse-scaled-2.jpg
  1572
  Aktuelles Projekt: Franz-Jonas-Straße 9500 Villach
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-dachdecker-spengler-haider-bau-franz-jonas-strasse-scaled-3.jpg
  1573
  Aktuelles Projekt: Franz-Jonas-Straße 9500 Villach
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-dachdecker-spengler-haider-bau-franz-jonas-strasse-scaled-4.jpg
  1574

  Lakesidepark Klagenfurt


  array: Array ( [0] => 652 [1] => 1575 [2] => 1576 [3] => 1577 [4] => 1578 )
  Aktuelles Projekt: Lakesidepark Klagenfurt 9020 Klagenfurt am Wörthersee
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/referenzen-dachdecker-spengler-haider-bau-lakesidepark-klagenfurt-scaled.jpg
  652
  Aktuelles Projekt: Lakesidepark Klagenfurt 9020 Klagenfurt am Wörthersee
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-dachdecker-spengler-haider-bau-lakesidepark-klagenfurt-scaled-2.jpg
  1575
  Aktuelles Projekt: Lakesidepark Klagenfurt 9020 Klagenfurt am Wörthersee
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-dachdecker-spengler-haider-bau-lakesidepark-klagenfurt-scaled-3.jpg
  1576
  Aktuelles Projekt: Lakesidepark Klagenfurt 9020 Klagenfurt am Wörthersee
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-dachdecker-spengler-haider-bau-lakesidepark-klagenfurt-scaled-4.jpg
  1577
  Aktuelles Projekt: Lakesidepark Klagenfurt 9020 Klagenfurt am Wörthersee
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-dachdecker-spengler-haider-bau-lakesidepark-klagenfurt-scaled-5.jpg
  1578

  A10 Tauern Autobahn Flachau Eben


  array: Array ( [0] => 649 [1] => 1579 [2] => 1580 [3] => 1581 [4] => 1582 )
  Aktuelles Projekt: A10 Tauern Autobahn Flachau Eben Flachau/Eben im Pongau -> St. Johann im Pongau -> Salzburg
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2021/07/referenzen-tiefbau-ingenieurbau-haider-bau-schallschutz-flachau.jpg
  649
  Aktuelles Projekt: A10 Tauern Autobahn Flachau Eben Flachau/Eben im Pongau -> St. Johann im Pongau -> Salzburg
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-tiefbau-ingenieurbau-haider-bau-schallschutz-flachau-2.jpg
  1579
  Aktuelles Projekt: A10 Tauern Autobahn Flachau Eben Flachau/Eben im Pongau -> St. Johann im Pongau -> Salzburg
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-tiefbau-ingenieurbau-haider-bau-schallschutz-flachau-3.jpg
  1580
  Aktuelles Projekt: A10 Tauern Autobahn Flachau Eben Flachau/Eben im Pongau -> St. Johann im Pongau -> Salzburg
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-tiefbau-ingenieurbau-haider-bau-schallschutz-flachau-4.jpg
  1581
  Aktuelles Projekt: A10 Tauern Autobahn Flachau Eben Flachau/Eben im Pongau -> St. Johann im Pongau -> Salzburg
  https://haiderbaut.at/wp-content/uploads/2022/05/referenzen-tiefbau-ingenieurbau-haider-bau-schallschutz-flachau-5.jpg
  1582